นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ กำหนดให้ พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์หรือติดต่อขอรับบริการอย่างหนึ่งอย่างใด และสถาบันมีการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางเอกสาร ได้รับทราบ ถึงวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบัน เช่น การเก็บรวมรวบ ใช้ เปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น และให้ความเชื่อมั่นว่าสถาบันจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัยที่ดี ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันจำเป็นสมควรสถาบันอาจจะดำเนินการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ให้มีความเหมาะสมและแจ้งให้ท่านทราบต่อไป โดยสถาบันมีนโยบาย

๑. คำนิยาม

“สถาบัน”                            หมายความว่า สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

“บุคคล”                             หมายความว่า บุคคลธรรมดา

“ข้อมูลส่วนบุคคล”                 หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
เช่น ชื่อ นามสกุล รูปภาพแสดงตัวตน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง (กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างประเทศ) เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่อีเมล (email address) IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”       หมายความว่า ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”         หมายความว่า ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่กรณี
ที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หมายถึง

(ก) บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ

(ข) ผู้ที่สมรสตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ

(ค) ผู้ที่สมรสก่อนอายุ 17 ปี โดยศาลอนุญาตให้ทำการสมรส หรือ

(ง) ผู้เยาว์ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมในการประกอบธุรกิจทางการค้า หรือธุรกิจอื่น หรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจ หรือการจ้างแรงงานข้างต้นให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง

(๒) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะตามข้อ (๑) ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย

(๓) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นก่อน

(๔) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”       หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”   หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล๒. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยปกติทั่วไปสถาบันจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดังนี้

๒.๑ สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยสถาบันจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

(ก) ขั้นตอนการใช้บริการกับสถาบัน หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับสถาบัน เช่น การรับข้อมูลข่าวสาร การสมัครงาน การเข้ารับการฝึกอบรม 

(ข) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล (email address) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างสถาบันและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(ค) การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของสถาบันผ่านเบราว์เซอร์คุกกี้ (browser’s cookies) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม ซึ่งสถาบันเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยกับสถาบัน

 

๓. วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ลำดับ

ข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมและใช้

ฐานทางกฎหมาย

1.

- ชื่อ นามสกุล

- รูปภาพแสดงตัวตน

- สำเนาบัตรประชาชน

(เฉพาะข้อมูลที่จำเป็น)

- สำเนาหนังสือเดินทาง

(กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างประเทศ)

- ข้อมูลที่อยู่

- อีเมล

- หมายเลขโทรศัพท์

- เพื่อดำเนินการจ้าง หรือ

- เพื่อตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน (แล้วแต่กรณี)

 

ดำเนินการตามคำขอ
ก่อนเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติตามสัญญา

2.

ข้อมูลด้านการเงิน

(ในกรณีที่สถาบันจะต้องชำระเงินให้ท่านหรือเก็บเงิน

จากท่าน)

เพื่อชำระหรือรับชำระเงิน

จากท่าน

 

ดำเนินการตามคำขอ

ก่อนเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติตามสัญญา

๓.

ผลงานของผู้ที่ให้บริการ/

ผู้รับจ้างกับสถาบัน

เพื่อวิเคราะห์ถึงผลสัมฤทธิ์

และประสิทธิภาพในการทำงาน

ดำเนินการตามคำขอ

ก่อนเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติตามสัญญา

หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

๔.

ศาสนา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนา

เช่น การจัดอาหาร, จัดกิจกรรมหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับทางศาสนา

ความยินยอม

๕.

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อกำจัดทางอาหาร

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนา

ความยินยอม

๖.

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยรายงาน หรือสถิติของสถาบัน

เพื่อจัดทำการทำวิจัย รายงาน หรือสถิติอันเป็นภารกิจตามกฎหมายของสถาบันโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ความยินยอม

๗.

ข้อมูลวิทยากรและบุคคล
ผู้เข้ารับการอบรม
- ชื่อ นามสกุล

- รูปภาพแสดงตัวตน

เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม

ที่บุคคลดังกล่าวได้เข้าร่วมกับสถาบัน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ของสถาบัน หรือสิ่งพิมพ์อื่น

ความยินยอม

๘.

ข้อมูลที่ท่านได้นำส่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน

หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับสถาบัน

- ชื่อ นามสกุล

- ข้อมูลที่อยู่

- อีเมล

- หมายเลขโทรศัพท์

เพื่อสื่อสารถึงกิจกรรม

และข่าวสารอื่นของสถาบัน

ความยินยอม

๙.

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยผ่านคุกกี้ (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านเว็บไซต์

ความยินยอม


๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยปกติสถาบันจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับสถาบัน เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

ในการนี้ หากสถาบันต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย สถาบันจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้


๕. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

 

๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แก่สถาบันได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับสถาบัน

๖.๒ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้สถาบันทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้สถาบันเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสถาบันได้

๖.๓ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สถาบันแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์

๖.๔ สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้สถาบันทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้

๖.๕ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้ 

๖.๖ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิให้สถาบันโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับสถาบันไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้

๖.๗ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้

ทั้งนี้ ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับสถาบันในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของสถาบันก็ได้

สถาบันเคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าอาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยส่งคำขอแจ้งให้สถาบันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมล (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “การติดต่อกับสถาบัน” ด้านล่างนี้ในข้อ ๑๐.)

๗. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึงการใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ สถาบันได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในสถาบันเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล และสถาบันจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม

๘. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกต่อไป ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ (Cookies) ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เลือกจะไม่รับหรือลบคุกกี้ (Cookies) เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

๙. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สถาบัน
จึงขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากสถาบันหรือเว็บไซต์ของสถาบัน

๑๐. การติดต่อกับสถาบัน

พันโทปณต   แสงทับทิม (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ : 93/1 อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15 - 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล : info@tijthailand.org

โทรศัพท์ : 0 2118 9400

โทรสาร : 0 2118 9425 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิเศษ  สอาดเย็น)

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย


Cookies Notice

Name : VISITOR_INFO1_LIVE
Host : youtube.com
Duration : 5 months 27 days
Type : Advertisement
Description : This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.

Name : IDE
Host : doubleclick.net
Duration : 1 year 24 days
Type : Advertisement
Description : Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.

Name : laravel_session
Host : uat-training.tijbangkokrules.org
Duration : 2 hours
Type : session
Description : For manage all cookies what we using on website.

Name : user_accept
Host : uat-training.tijbangkokrules.org
Duration : 1 year
Type : session
Description : This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.

Name : CONSENT
Host : youtube.com
Duration : 16 years 7 months 1 day 14 hours
Type : Other
Description : Consent of youtube

Name : VISITOR_INFO1_LIVE
Host : youtube.com
Duration : 5 months 27 days
Type : Advertisement
Description : This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.

Name : YSC
Host : youtube.com
Duration : session
Type : Performance
Description : This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.

Deletion of cookies
If you want to delete the cookies already on your equipment, you can, if you use a PC or a more recent browser, press CTRL + SHIFT + DELETE simultaneously. If the shortcuts do not work on your browser, please visit the support page for the browser in question. Please note that our Website will not work in its full extend if you delete the cookies.